HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

Deseuri

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase -

HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 
      In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 18 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Art. 1. - (1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.
 
Art. 2. - (1) Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.
(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi in domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.
 
Art. 3. - (1) Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, impreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate in coordonare, raportarea statistica anuala in acest domeniu.
(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, in conformitate cu cerintele legale in vigoare.
(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului intr-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.
 
Art. 4. - (1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, in baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite in baza prevederilor art. 18 1 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
(3) Deseurile periculoase prevazute in anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).
 
Art. 5. - (1) Tipurile de deseuri prevazute in anexa nr. 2 sunt definite in mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.
(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.
 
Art. 6. - Pentru incadrarea in anexa nr. 2 a unui deseu in mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:
a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20;
b) se identifica subcapitolul in care se incadreaza deseul;
c) se identifica, in cadrul subcapitolului, deseul in mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
d) daca deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;
e) daca deseul nu este identificat nici in cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;
f) daca deseul nu este identificat nici in cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care provine deseul.
 
Art. 7. - Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.
 
Art. 8. - (1) Deseurile clasificate ca periculoase - deseurile marcate cu asterisc (*) - prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
 
(2) Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 - H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:
 
a) temperatura de inflamabilitate <,= 55° C;
b) una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, in concentratie totala >,= 0,1%;
c) una sau mai multe substante clasificate ca toxice, in concentratie totala >,= 3%;
d) una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, in concentratie totala >,= 25%;
e) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, in concentratie totala >,= 1%;
f) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, in concentratie totala >,= 5%;
g) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, in concentratie totala >,= 10%;
h) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, in concentratie totala
 >,= 20%;
i) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, in concentratie >,= 0,1%;
j) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, in concentratie >,= 1%;
k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, in concentratie >,= 0,5%;
l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, in concentratie >,= 5%;
m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, in concentratie >,= 0,1%;
n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, in concentratie >,= 1%.
 
(3) Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:
a) se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;
b) substantele sunt clasificate ca periculoase in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
c) metal greu inseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea in forma metalica, in masura in care sunt clasificate ca substante periculoase.
 
 
 
Art. 9. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:
 
a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;
b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;
c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;
d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.
 
Art. 10. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.
 
Art. 11. - Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
 
Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 
Art. 13. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr. 1*)
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR
 
Agentul economic ......................
Anul ..................................
Tipul de deseu ............ cod .......  (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica .........................
Unitatea de masura ....................
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
 
Luna
Cantitatea de deseuri
Generate
din care:
Valorificata
Eliminata final
Stoc
Ianuarie
 
 
 
 
Februarie
 
 
 
 
Martie
 
 
 
 
Aprilie
 
 
 
 
Mai
 
 
 
 
Iunie
 
 
 
 
Iulie
 
 
 
 
August
 
 
 
 
Septembrie
 
 
 
 
Octombrie
 
 
 
 
Noiembrie
 
 
 
 
Decembrie
 
 
 
 
TOTAL AN
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 2  Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
          
Luna
Sectie
Stocare
Tratare
Transport
Cantitate
Tip
Cantitate
Modul
Scopul
Mijlocul
Destinatia
Ianuarie
 
 
 
 
 
 
 
 
Februarie
 
 
 
 
 
 
 
 
Martie
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprilie
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
Iunie
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulie
 
 
 
 
 
 
 
 
August
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie
 
 
 
 
 
 
 
 
Noiembrie
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:
1)   Tipul de stocare: 
RM - recipient metalic, RP - recipient de plastic, BZ - bazin decantor, CT - container transportabil,
CF - container fix, S – saci, PD - platforma de deshidratare, VN - in vrac, neacoperit, VA - in vrac, incinta acoperita, RL - recipient din lemn, A – altele
 
2) Modul de tratare:
TM - tratare mecanica, TC - tratare chimica, TMC - tratare mecano-chimica, TB - tratare biochimica,
D – deshidratare, TT - tratare termica, A – altele
 
3) Scopul tratarii:
V - pentru valorificare, E - in vederea eliminarii
 
4) Mijlocul de transport:
AS – autospeciale, AN - auto nespecial, H - transport hidraulic, CF - cale ferata, A – altele
 
5) Destinatia:
DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei, HP - halda proprie, HC - halda industriala comuna
I - incinerarea in scopul eliminarii, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
P - utilizare materiala sau energetica in propria întreprindere, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati, A – altele
 
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
 
Luna
Cantitatea de
deseuri
Operatiunea de valorificare, conf.
Anexei II B-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza operatia de valorificare
Ianuarie
 
 
 
Februarie
 
 
 
Martie
 
 
 
Aprilie
 
 
 
Mai
 
 
 
Iunie
 
 
 
Iulie
 
 
 
August
 
 
 
Septembrie
 
 
 
Octombrie
 
 
 
Noiembrie
 
 
 
Decembrie
 
 
 
 
Total an
 
 
 
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
 
Luna
Cantitatea de
deseuri
Operatiunea de eliminare, conf.
Anexei II A-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza operatia de eliminare
Ianuarie
 
 
 
Februarie
 
 
 
Martie
 
 
 
Aprilie
 
 
 
Mai
 
 
 
Iunie
 
 
 
Iulie
 
 
 
August
 
 
 
Septembrie
 
 
 
Octombrie
 
 
 
Noiembrie
 
 
 
Decembrie
 
 
 
 
Total an
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr. 2*)
          LISTA cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
Categorii de deseuri
01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor
02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor
03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei si cartonului
04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor
06. Deseuri din procese chimice anorganice
07. Deseuri din procese chimice organice
08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice
09. Deseuri din industria fotografica
10. Deseuri din procesele termice
11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor
metalelor si a materialelor plastice
13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
14. Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)
15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
16. Deseuri nespecificate in alta parte
17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate)
18. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)
19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat
01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR
01 01     deseuri de la excavarea minereurilor
01 01 01  deseuri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02  deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
01 03    deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu continut de substante periculoase
01 03 06  reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05
01 03 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a              minereurilor metalifere
01 03 08  deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07
01 03 09  namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele
         specificate la 01 03 07
01 03 99  alte deseuri nespecificate
01 04     deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 07* deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a               minereurilor nemetalifere
01 04 08  deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 09  deseuri de nisip si argila
01 04 10  deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 11  deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, altele decat cele specificate       la 01 04 07
01 04 12  reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele               specificate la 01 04 07 si 01 04 11
01 04 13  deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 99  alte deseuri nespecificate
01 05    noroaie de foraj si alte deseuri de la forare
01 05 04  deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce
01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase
01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la
         0105 05 si 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la
        01 05 05 si 01 05 06
01 05 99  alte deseuri nespecificate
02 DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR
02 01    deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit
02 01 01  namoluri de la spalare si curatare
02 01 02  deseuri de tesuturi animale
02 01 03  deseuri de tesuturi vegetale
02 01 04  deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)
02 01 06  dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei
02 01 07  deseuri din exploatarea forestiera
02 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase
02 01 09  deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08
02 01 10  deseuri metalice
02 01 99  alte deseuri nespecificate
02 02    deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala
02 02 01  namoluri de la spalare si curatare
02 02 02  deseuri de tesuturi animale
02 02 03  materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 02 04  namoluri de la epurarea, efluentilor proprii
02 02 99  alte deseuri nespecificate
02 03   deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor,
cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei
02 03 01  namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare
02 03 02  deseuri de agenti de conservare
02 03 03  deseuri de la extractia cu solventi
02 03 04  materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 03 05  namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 03 99  alte deseuri nespecificate
02 04   deseuri de la procesarea zaharului
02 04 01  namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar
02 04 02  deseuri de carbonat de calciu
02 04 03  namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 04 99  alte deseuri nespecificate
02 05    deseuri din industria produselor lactate
02 05 01  materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 05 02  namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 05 99  alte deseuri nespecificate
02 06    deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie
02 06 01  materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 06 02  deseuri de agenti de conservare
02 06 03  namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 06 99  alte deseuri nespecificate
02 07    deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si        cacaua)
02 07 01  deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime
02 07 02  deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice
02 07 03  deseuri de la tratamente chimice
02 07 04  materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 07 05  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta
02 07 99  alte deseuri nespecificate
03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI
03 01    deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei
03 01 01  deseuri de scoarta si de pluta
03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase
03 01 05  rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir,altele decat specificate la03 01 04
03 01 99  alte deseuri nespecificate
03 02    deseuri de la conservarea lemnului
03 02 01* agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn
03 02 02* agenti de conservare organoclorurati pentru lemn
03 02 03* agenti de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agenti de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase
03 02 99  alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati
03 03    deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si cartonului
03 03 01  deseuri de lemn si de scoarta
03 03 02  namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)
03 03 05  namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei
03 03 07  deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate
03 03 08  deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii
03 03 09  deseuri de namol de caustificare
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura,          cretare
03 03 11  namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10
03 03 99  alte deseuri nespecificate
04     DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA
04 01    deseuri din industriile pielariei si blanariei
04 01 01  deseuri de la seruire
04 01 02  deseuri de la cenusarire
04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida
04 01 04  flota de tabacire cu continut de crom
04 01 05  flota de tabacire fara continut de crom
04 01 06  namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom
04 01 07  namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta, fara continut de crom
04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom
04 01 09  deseuri de la apretare si finisare
04 01 99  alte deseuri nespecificate
04 02    deseuri din industria textila
04 02 09  deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10  materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici
04 02 15  deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14
04 02 16* coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase
04 02 17  coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16
04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase
04 02 20  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19
04 02 21  deseuri de fibre textile neprocesate
04 02 22  deseuri de fibre textile procesate
04 02 99  alte deseuri nespecificate
05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR
05 01   deseuri de la rafinarea petrolului
05 01 02* slamuri de la desalinizare
05 01 03* slamuri din rezervoare
05 01 04* namoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase
05 01 10  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09
05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu continut de uleiuri
05 01 13  namoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14  deseuri de la coloanele de racire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16  deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17  bitum
05 01 99  alte deseuri nespecificate
05 06    deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04  deseuri de la coloanele de racire
05 06 99  alte deseuri nespecificate
05 07   deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale
05 07 01* deseuri cu continut de mercur
05 07 02  deseuri cu continut de sulf
05 07 99  alte deseuri nespecificate
06     DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01    deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea acizilor
06 01 01* acid sulfuric si acid sulfuros
06 01 02* acid clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic si acid fosforos
06 01 05* acid azotic si acid azotos
06 01 06* alti acizi
06 01 99  alte deseuri nespecificate
06 02   deseuri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu si potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99  alte deseuri nespecificate
06 03   deseuri de la PPFU sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor metalici
06 03 11* saruri solide si solutii cu continut de cianuri
06 03 13* saruri solide si solutii cu continut de metale grele
06 03 14  saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu continut de metale grele
06 03 16  oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15
06 03 99  alte deseuri nespecificate
06 04    deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 06 03
06 04 03* deseuri cu continut de arsen
06 04 04* deseuri cu continut de mercur
06 04 05* deseuri cu continut de alte metale grele
06 04 99  alte deseuri nespecificate
06 05    namoluri de la epurarea efluentilor proprii
06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
06 05 03  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02
06 06    deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si             desulfurare
06 06 02* deseuri cu continut de sulfuri periculoase
06 06 03  deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02
06 06 99  alte deseuri nespecificate
06 07    deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* deseuri cu continut de azbest de la electroliza
06 07 02* carbune activ de la producerea clorului
06 07 03* namol de sulfat de bariu cu continut de mercur
06 07 04* solutii si acizi, de exemplu acid de contact
07 02    deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 02 04* alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 02 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 02 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 02 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11
07 02 13  deseuri de materiale plastice
07 02 14* deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase
07 02 15  deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14
07 02 16* deseuri cu continut de siliconi periculosi
07 02 17  deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*
07 02 99  alte deseuri nespecificate
07 03     deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 11)
07 03 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 03 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 03 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 03 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 03 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11
07 03 99  alte deseuri nespecificate
07 04   deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (exc. 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide
07 04 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 04 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 04 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 04 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 04 12  namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11
07 04 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase
07 04 99  alte deseuri nespecificate
06 07 99  alte deseuri nespecificate
06 08   deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon
06 08 02* deseuri cu continut de siliconi periculosi
06 08 99  alte deseuri nespecificate
06 09   deseuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor si de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02  zgura fosforoasa
06 09 03* deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase
06 09 04  deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03
06 09 99  alte deseuri nespecificate
06 10   deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot si obtinerea     ingrasamintelor
06 10 02* deseuri cu continut de substante periculoase
06 10 99  alte deseuri nespecificate
06 11    deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor
06 11 01  deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99  alte deseuri nespecificate
06 13   deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie
06 13 01* produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului si alte                biocide.
06 13 02* carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)
06 13 03  negru de fum
06 13 04* deseuri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99  alte deseuri nespecificate
07     DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 01   deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici  organici de baza
07 01 01* solutii apoase de spalare si solutii muma
07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 01 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 01 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 01 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11
07 01 99  alte deseuri nespecificate
07 05    deseuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 05 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 05 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 05 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 05 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11
07 05 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase
07 05 14  deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13
07 05 99  alte deseuri nespecificate
07 06    deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si        produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 06 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 06 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 06 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 06 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11
07 06 99  alte deseuri nespecificate
07 07    deseuri de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor chimice nespecificate     in lista
07 07 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 07 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 07 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 07 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
07 07 12  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11
07 07 99  alte deseuri nespecificate
08 DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01   deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 12  deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11
08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante               periculoase
08 01 14  namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13
08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante        periculoase
08 01 16  namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau       alte substante periculoase
08 01 18  deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante        periculoase
08 01 20  suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19
08 01 21* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor
08 01 99  alte deseuri nespecificate
08 02    deseuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01  deseuri de pulberi de acoperire
08 02 02  namoluri apoase cu continut de materiale ceramice
08 02 03  suspensii apoase cu continut de materiale ceramice
08 02 99  alte deseuri nespecificate
08 03   deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07  namoluri apoase cu continut de cerneluri
08 03 08  deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri
08 03 12* deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase
08 03 13deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12
08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase
08 03 15  namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14
08 03 16* deseuri de solutii de gravare
08 03 17* deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase
08 03 18  deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99  alte deseuri nespecificate
08 04    deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 09* deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante               periculoase
08 04 10  deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09
08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante               periculoase
08 04 12  namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11
08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante        periculoase
08 04 14  namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte                substante periculoase
08 04 16  deseuri lichide apoase cu continut de adezivi, cleiuri,altele decat specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99  alte deseuri nespecificate
08 05   alte deseuri nespecificate in 08
08 05 01* deseuri de izocianati
09     DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01    deseuri din industria fotografica
09 01 01* developanti pe baza de apa si solutii de activare
09 01 02* solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset
09 01 03* solutii de developare pe baza de solventi
09 01 04* solutii de fixare
09 01 05* solutii de albire si solutii de albire filatoare
09 01 06* deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice
09 01 07  film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint
09 01 08  film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint
09 01 10  camere de unica folosinta fara baterii
09 01 11* camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
09 01 12  camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11
09 01 13* deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, altele decat cele              specificate la 09 01 06
09 01 99  alte deseuri nespecificate
10     DESEURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01   deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19)
10 01 01  cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02  cenusa zburatoare de la arderea carbunelui
10 01 03  cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat
10 01 04* cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan
10 01 05  deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 07  namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
10 01 14* cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea
deseurilor cu continut de substante periculoase
10 01 15  cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase
10 01 17  cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16
10 01 18* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 01 19  deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18
10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase
10 01 21  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20
10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase
10 01 23  namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22
10 01 24  nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25  deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice
10 01 26  deseuri de la epurarea apelor de racire
10 01 99  alte deseuri nespecificate
10 02    deseuri din industria siderurgica
10 02 01  deseuri de la procesarea zgurii
10 02 02  zgura neprocesata
10 02 07* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 02 08  deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07
10 02 10  cruste de tunder
10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri
10 02 12  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11
10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 02 14  namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13
10 02 15  alte namoluri si turte de filtrare
10 02 99  alte deseuri nespecificate
10 03    deseuri din metalurgia termica a aluminiului
10 03 02  resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primara
10 03 05  deseuri de alumina
10 03 08* zguri saline de la topirea secundara
10 03 09* scorii negre de la topirea secundara
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati                periculoase
10 03 16  cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15
10 03 17* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18  deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la     10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase
10 03 20  praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante            periculoase
10 03 22  alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat la 10 03 21
10 03 23* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 03 24  deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23
10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 03 26  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat la 10 03 25
10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 03 28  deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat la 10 03 27
10 03 29* deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante               periculoase
10 03 30  deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat la 10 03 29
10 03 99  alte deseuri nespecificate
10 04    deseuri din metalurgia termica a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primara si secundara
10 04 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule si praf
10 04 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 04 10  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09
10 04 99  alte deseuri nespecificate
10 05    deseuri din metalurgia termica a zincului
10 05 01  zguri de la topirea primara si secundara
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04  alte particule si praf
10 05 05* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 05 09  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, in contactul cu apa, gaze inflamabile in     cantitati periculoase
10 05 11  scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10
10 05 99  alte deseuri nespecificate
10 06    deseuri din metalurgia termica a cuprului
10 06 01  zguri de la topirea primara si secundara
10 06 02  scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04  alte particule si praf
10 06 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 06 10  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09
10 06 99  alte deseuri nespecificate
10 07    deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei
10 07 01  zguri de la topirea primara si secundara
10 07 02  scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 07 03  deseuri solide de la epurarea gazelor
10 07 04  alte particule si praf
10 07 05  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 07 08  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07
10 07 99  alte deseuri nespecificate
10 08    deseuri din metalurgia termica a altor neferoase
10 08 04  particule si praf
10 08 08* zgura salina de la topirea primara si secundara
10 08 09  alte zguri
10 08 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, in contact cu apa, gaze inflamabile         in cantitati periculoase
10 08 11  scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10
10 08 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13  deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat la 10 08 12
10 08 14  resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 08 16  praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15
10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante        periculoase
10 08 18  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat la 10 08 17
10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 08 20  deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19
10 08 99  alte deseuri nespecificate
10 09    deseuri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03  zgura de topitorie
10 09 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de             substante periculoase
10 09 06  miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele             specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante              periculoase
10 09 08  miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 09 10  praf din gazul de ardere, altul decat cele specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care contin substante periculoase
10 09 12  alte particule decat cele specificate la 10 09 11
10 09 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
10 09 14  deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13
10 09 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
10 09 16  deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15
10 09 99  alte deseuri nespecificate
10 10    deseuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03  zgura de topitorie
1010 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de             substante periculoase
10 10 06  miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat                 specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante               periculoase
10 10 08  miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 10 10  praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu continut de substante periculoase
10 10 12  alte particule, decat cele specificate la 10 10 11
10 10 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
10 10 14  deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13
10 10 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
10 10 16  deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15
10 10 99  alte deseuri nespecificate
10 11    deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla
10 11 03  deseuri din fibre de sticla
10 11 05  particule si praf
10 11 09* deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase
10 11 10  deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09
10 11 11* deseuri de sticla, sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale          grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 11 12  deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11
10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase
10 11 14  namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13
10 11 15* deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 11 16  deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15
10 11 17*namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 11 18  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17
10 11 19* deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase
10 11 20  deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 10 11 19
10 11 99  alte deseuri nespecificate
10 12    deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor si materialelor de               constructie
10 12 01  deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
10 12 03  particule si praf
10 12 05  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06  forme si mulaje uzate
10 12 08  deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica)
10 12 09* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 12 10  deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09
10 12 11* deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele
10 12 12  deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11
10 12 13  namoluri de la epurarea efluentilor proprii
10 12 99  alte deseuri nespecificate
10 13   deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a
articolelor si produselor derivate din ele
10 13 01  deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
10 13 04  deseuri de la calcinarea si hidratarea varului
10 13 06  particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)
10 13 07  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest
10 13 10  deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09
10 13 11  deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10
10 13 12* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 13 13  deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12
10 13 14  deseuri de beton si namoluri cu beton
10 13 99  alte deseuri nespecificate
10 14   deseuri de la crematorii
10 14 01* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur
11 DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA
11 01   deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de
decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de
fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi fara alta specificatie
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* namoluri cu continut de fosfati
11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase
11 01 10  namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01
09
11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase
11 01 12  lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11
10 01 13* deseuri de degresare cu continut de substante periculoase
11 01 14  deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13
11 01 15* eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase
11 01 10* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte deseuri continand substante periculoase
11 01 99  alte deseuri nespecificate
11 02   deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03  deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie
11 02 05* deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase
11 02 06  deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase
11 02 99  alte deseuri nespecificate
11 03   namoluri si solide de la procesele de calire
11 03 01* deseuri cu continut de cianuri
11 03 02* alte deseuri
11 08   deseuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01  zinc dur
11 05 02  cenusa de zinc
11 05 03* deseuri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzata
11 05 99  alte deseuri nespecificate
12 DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR
METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01   deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al
suprafetelor metalelor si materialelor plastice
12 01 01  pilitura si span feros
12 01 02  praf si suspensii de metale feroase
12 01 03  pilitura si span neferos
12 01 04  praf si particule de metale neferoase
12 01 05  pilitura si span de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia
emulsiilor si solutiilor)
12 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni
12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri si grasimi uzate
12 01 13  deseuri de la sudura
12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase
12 01 15  namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01
14
12 01 16* deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase
12 01 17  deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12
01 16
12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase
12 01 21  piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20
12 01 99  alte deseuri nespecificate
12 03   deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)
12 03 01* lichide apoase de spalare
12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur
13     DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
13 01   deseuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de PCB 1
1 Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform HG
173/2000.
13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02   uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13 03   deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 03 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13 03 05* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 04   uleiuri de santina
13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie
13 05   deseuri de la separarea ulei/apa
13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
13 05 03* namoluri de interceptie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 07   deseuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08   alte deseuri uleioase nespecificate
13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte deseuri nespecificate
14 DESEURI SE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE
PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08)
14 06   deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de
propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* alti solventi halogenati si amestecuri de solventi
14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi
14 06 04* namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati
14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi
15     DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE
15 01   ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01  ambalaje de hartie si carton
15 01 02  ambalaje de materiale plastice
15 01 03  ambalaje de lemn
15 01 04  ambalaje metalice
15 01 05  ambalaje de materiale compozite
15 01 06  ambalaje amestecate
15 01 07  ambalaje de sticla
15 01 09  ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru
stocarea sub presiune
15 02   absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
echipamente de protectie
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase
15 02 03  absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02
16  DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE
16 01   vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu
exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)
16 01 03  anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06  vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu continut de mercur
16 01 09* componente cu continut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))
16 01 11* placute de frana cu continut de azbest
16 01 12  placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase
16 01 15  fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14
16 01 16  rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17  metale feroase
16 01 18  metale neferoase
16 01 19  materiale plastice
16 01 20  sticla
16 01 21* componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07
la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14
16 01 22  componente fara alta specificatie
16 01 99  alte deseuri nespecificate
16 02   deseuri de la echipamente electrice si electronice
16 02 09* transformatori si condensatori continand PCB
16 02 10* echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat cele specificate la 16 01 09
16 02 11* echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu continut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu continut de componente periculoase 2 altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate.
16 02 14  echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la
16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16  componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15
16 03   grupe nespecificate si produse neobisnuite
16 03 03* deseuri anorganice cu continut de substante periculoase
16 03 04  deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03
16 03 05* deseuri organice cu continut de substante periculoase
16 03 06  deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05
16 04   deseuri de explozivi
16 04 01* deseuri de munitie
16 04 02* deseuri de artificii
16 04 03* alte deseuri de explozivi
16 05   containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase
16 05 05  butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator
16 05 07* substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase
16 05 08* substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase
16 05 09  substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
16 06   baterii si acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu continut de mercur
16 06 04  baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)
16 06 05  alte baterii si acumulatori
16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori
16 07   deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 05 si 13)
16 07 08* deseuri cu continut de titei
16 07 09* deseuri continand alte substante periculoase
16 07 99  alte deseuri nespecificate
16 08   catalizatori uzati
16 08 01  catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase 3 sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase
3 Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.
16 08 03  catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii
16 08 04  catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzati cu continut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase
16 09   substante oxidante
16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
16 09 04* substante oxidante, fara alte specificatii
16 10   deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii
16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase
16 10 02  deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante periculoase
16 10 04  concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03
16 11   deseuri de captusire si refractare
16 11 01* materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 02  materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01
16 11 03* alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 04  materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03
16 11 05* materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 06  materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05
17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN
AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01   beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01  beton
17 01 02  caramizi
17 01 03  tigle si materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase
17 01 07  amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06
17 02   lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01  lemn
17 02 02  sticla
17 02 03  materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase
17 03   amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila
17 03 02  asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04   metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01  cupru, bronz, alama
17 04 02  aluminiu
17 04 03  plumb
17 04 04  zinc
17 04 05  fier si otel
17 04 06  staniu
17 04 07  amestecuri metalice
17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
17 04 11  cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
17 05   pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare
17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase
17 05 04  pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase
17 05 06  deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase
17 05 08  resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07
17 06   materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu continut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase
17 06 04  materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
17 06 05* materiale de constructie cu continut de azbest
17 08   materiale de constructie pe baza de gips
17 08 01* materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase
17 08 02  materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele
specificate la 17 08 01
17 09   alte deseuri de la constructii si demolari
17 09 01* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur
17 09 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex:
cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de
PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut
de PCB)
17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase
17 09 04  amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
18 DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN
ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor
de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu au
legatura directa cu activitatea sanitara)
18 01   deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare
18 01 01  obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)
18 01 02  fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sange si sange conservat (cu exceptia 18 01 03)
18 01 03* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor
18 01 04  deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: imbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece)
18 01 06* chimicale constand din sau continand substante periculoase
18 01 07  chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice
18 01 09  medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08
18 01 10* deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02   deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament si prevenire a bolilor
18 02 01  obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)
18 02 02* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 03  deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 05* chimicale constand din sau continand substante periculoase
18 02 06  chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice si citostatice
18 02 08  medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07
19 DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU
APA SI UZ INDUSTRIAL
19 01   deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor
19 01 02  materiale feroase din cenusile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase
19 01 07* deseuri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase
19 01 12  cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11
19 01 13* cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase
19 01 14  cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu continut de substante periculoase
19 01 16  praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15
19 01 17* deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase
19 01 18  deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17
19 01 19  nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99  alte deseuri nespecificate
19 02   deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv
decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03  deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase
19 02 04* deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos
19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase
19 02 06  namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei si concentrate de la separare
19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 10  deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09
19 02 11* alte deseuri cu continut de substante periculoase
19 02 99  alte deseuri nespecificate
19 03   deseuri stabilizate/solidificate 4
4 Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului.
19 03 04* deseuri incadrate ca periculoase, partial 5 stabilizate
5 Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de
stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eliberati in mediu pe termen scurt, mediu si lung.
19 03 05  deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04
19 03 06* deseuri incadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07  deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06
19 04   deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare
19 04 01  deseuri vitrificate
19 04 02* cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solida nevitrificata
19 04 04  deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor
19 05   deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide
19 05 01  fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile
19 05 02  fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale
19 05 03  compost fara specificarea provenientei
19 05 99  alte deseuri nespecificate
19 06   deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor
19 06 03  faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
19 06 04  faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
19 06 05  faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale
19 06 06  faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale
19 06 99  alte deseuri nespecificate
19 07   levigate din halde
19 07 02* levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase
19 07 03  levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02
19 08   deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01  deseuri retinute pe site
19 08 02  deseuri de la deznisipatoare
19 08 05  namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti
19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
19 08 07* solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni
19 08 08* deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele
19 08 09  amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09
19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea
biologica a apelor reziduale industriale
19 08 12  namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11
19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
19 08 14  namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13
19 08 99  alte deseuri nespecificate
19 09   deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz industrial
19 09 01  deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site
19 09 02  namoluri de la limpezirea apei
19 09 03  namoluri de la decarbonatare
19 09 04  carbune activ epuizat
19 09 05  rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
19 09 06  solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni
19 09 99  alte deseuri nespecificate
19 10   deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale
19 10 01  deseuri de fier si otel
19 10 02  deseuri neferoase
19 10 03* fractii de span usor si praf continand substante periculoase
19 10 04  fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03
19 10 05* alte fractii cu continut de substante periculoase
19 10 06  alte fractii decat cele specificate la 19 10 05
19 11   deseuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 11 03* deseuri lichide apoase
19 11 04* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase
19 11 06  namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05
19 11 07* deseuri de la spalarea gazelor de ardere
19 11 99  alte deseuri nespecificate
19 12   deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (ele ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului
19 12 01  hartie si carton
19 12 02  metale feroase
19 12 03  metale neferoase
19 12 04  materiale plastice si de cauciuc
19 12 05  sticla
19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase
19 12 07  lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06
19 12 08  materiale textile
19 12 09  minerale (de ex: nisip, pietre)
19 12 10  deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
19 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase
19 12 12  alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11
19 13   deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane
19 13 01* deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase
19 13 02  deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele
specificate la 19 13 01
19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu continut de substante
periculoase
19 13 04  namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03
19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase
19 13 06  namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05
19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase
19 13 08  deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07
20 DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII,
INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01   fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)
20 01 01  hartie si carton
20 01 02  sticla
20 01 08  deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine
20 01 10  imbracaminte
20 01 11  textile
20 01 13* solventi
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substante chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25  uleiuri si grasimi comestibile
20 01 26* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase
20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27
20 01 29* detergenti cu continut de substante periculoase
20 01 30  detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice si citostatice
20 01 32  medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31
20 01 33* baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii
20 01 34  baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti
periculosi 6 6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si notate ca periculoase;
comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alta sticla activata.
20 01 36  echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35
20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase
20 01 38  lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37
20 01 39  materiale plastice
20 01 40  metale
20 01 41  deseuri de la curatatul cosurilor
20 01 99  alte fractii, nespecificate
20 02   deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire)
20 02 01  deseuri biodegradabile
20 02 02  pamant si pietre
20 02 03  alte deseuri nebiodegradabile
20 03   alte deseuri municipale
20 03 01  deseuri municipale amestecate
20 03 02  deseuri din piete
20 03 03  deseuri stradale
20 03 04  namoluri din fosele septice
20 03 06  deseuri de la curatarea canalizarii
20 03 07  deseuri voluminoase
20 03 99  deseuri municipale, fara alta specificatie