DEEE - Directiva Parlamentului European privind deşeurile de echipamente electrice

DEEE

- preambul - Directiva 2002/96/CE -

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş I A CONSILIULUI 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) PARLAMENTUL EUROPEAN Ş I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, în special art. 175 alin. (1), având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2, având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3, în conformitate cu procedura prevãzutã în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la data de 8 noiembrie 20024, întrucât: (1) Obiectivele politicii de mediu a Comunitãţ sunt, în special, conservarea, protecţ ş i ii ia îmbunãtãţirea calitãţ mediului, protecţ sãnãtãţ umane şi utilizarea prudentã ş i ii ia ii raţ ionalã a resurselor naturale. Aceastã politicã se bazeazã pe principiul precauţiei, precum şi pe principiul acţ iunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursã a daunelor aduse mediului şi pe principiul „poluatorul plãteşte”. Programul comunitar de politicã şi acţ iune în domeniul mediului şi al dezvoltãrii durabile („Al cincilea program de acţ iune în domeniul mediului”)5 prevede cã realizarea unei dezvoltãri durabile necesitã modificãri profunde ale tipurilor actuale de creştere, producţ consum şi conduitã şi preconizeazã, între altele, reducerea risipei de resurse ie, naturale şi prevenirea poluãrii. Acest program menţioneazã deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca fiind unul dintre domeniile ţintã care trebuie reglementate, în vederea aplicãrii principiilor prevenirii, valorificãrii şi eliminãrii sigure a deşeurilor. Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare de gestionare a deşeurilor prevede cã, în mãsura în care nu se poate evita producerea deşeurilor, este necesar ca acestea sã fie refolosite sau sã se valorifice materiile sau energia pe care le conţ in. În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitarã de gestionare a ia 1 deşeurilor , Consiliul insistã asupra necesitãţ de a încuraja valorificarea deşeurilor în ii vederea reducerii cantitãţ de deşeuri eliminate şi a economisirii resurselor naturale, în ii special prin refolosirea, reciclarea, compostarea şi valorificarea energeticã a deşeurilor, şi a recunoscut faptul cã alegerea soluţiilor în fiecare caz în parte trebuie sã ţ seama inã de efectele de mediu şi economice, dar cã, pânã la realizarea de progrese ştiinţifice ş i tehnice şi dezvoltarea de analize ale ciclului de viaţ sunt de preferat refolosirea ş i ã, valorificarea materialelor, deoarece acestea reprezintã cele mai bune soluţii din punct de vedere ecologic. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia sã instituie, de îndatã ce este posibil, continuãrile necesare ale proiectelor din cadrul programului privind fluxurile prioritare de deşeuri, în special DEEE. În rezoluţ din 14 noiembrie 19962, Parlamentul European invitã Comisia sã prezinte ia propuneri de directive privind anumite fluxuri prioritare de deşeuri, inclusiv deşeuri de echipamente electrice şi electronice, şi sã fundamenteze aceste propuneri pe principiul responsabilitãţ producãtorului. În aceeaşi...

- Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice -

	32002L0096 
	
	DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2002/96/CE 
	
	din 27 ianuarie 2003 
	
	privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) 
	
	PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
	
	având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special art. 175 alin. (1), 
	
	având în vedere propunerea Comisiei1, 
	
	având în vedere avizul Comitetului Economic si Social2, 
	
	având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3, 
	
	în conformitate cu procedura prevazuta în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul 
	comun aprobat de comitetul de conciliere la data de 8 noiembrie 20024, 
	
	întrucât: 
	
	(1) 
	Obiectivele politicii de mediu a Comunitatii sunt, în special, conservarea, protectia si 
	îmbunatatirea calitatii mediului, protectia sanatatii umane si utilizarea prudenta si 
	rationala a resurselor naturale. Aceasta politica se bazeaza pe principiul precautiei, 
	precum si pe principiul actiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursa 
	a daunelor aduse mediului si pe principiul „poluatorul plateste”. 
	(2) 
	Programul comunitar de politica si actiune în domeniul mediului si al dezvoltarii 
	durabile („Al cincilea program de actiune în domeniul mediului”)5 prevede ca realizarea 
	unei dezvoltari durabile necesita modificari profunde ale tipurilor actuale de crestere, 
	productie, consum si conduita si preconizeaza, între altele, reducerea risipei de resurse 
	naturale si prevenirea poluarii. Acest program mentioneaza deseurile de echipamente 
	electrice si electronice (DEEE) ca fiind unul dintre domeniile tinta care trebuie 
	reglementate, în vederea aplicarii principiilor prevenirii, valorificarii si eliminarii sigure 
	a deseurilor. 
	(3) 
	Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare de 
	gestionare a deseurilor prevede ca, în masura în care nu se poate evita producerea 
	deseurilor, este necesar ca acestea sa fie refolosite sau sa se valorifice materiile sau 
	energia pe care le contin. 
	1 JO C 365 E, 19.12.2000, p. 184 si JO C 240 E, 28.08.2001, p. 298. 
	2 JO C 116, 20.04.2001, p. 38. 
	3 JO C 148, 18.05.2001, p. 1. 
	4 Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001 (JO C 34 E, 07.02.2002, p. 115), Pozitia comuna a Consiliului 
	din 4 decembrie 2001 (JO C 110 E, 07.05.2002, p. 1) si Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 
	(nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2002 si Decizia 
	Consiliului din 16 decembrie 2002. 
	5 JO C 138, 17.05.1993, p. 5. 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	(4) 
	În Rezolutia sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitara de gestionare a 
	deseurilor1, Consiliul insista asupra necesitatii de a încuraja valorificarea deseurilor în 
	vederea reducerii cantitatii de deseuri eliminate si a economisirii resurselor naturale, în 
	special prin refolosirea, reciclarea, compostarea si valorificarea energetica a deseurilor, 
	si a recunoscut faptul ca alegerea solutiilor în fiecare caz în parte trebuie sa tina seama 
	de efectele de mediu si economice, dar ca, pâna la realizarea de progrese stiintifice si 
	tehnice si dezvoltarea de analize ale ciclului de viata, sunt de preferat refolosirea si 
	valorificarea materialelor, deoarece acestea reprezinta cele mai bune solutii din punct de 
	vedere ecologic. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia sa instituie, de îndata ce este 
	posibil, continuarile necesare ale proiectelor din cadrul programului privind fluxurile 
	prioritare de deseuri, în special DEEE. 
	(5) 
	În rezolutia din 14 noiembrie 19962, Parlamentul European invita Comisia sa prezinte 
	propuneri de directive privind anumite fluxuri prioritare de deseuri, inclusiv deseuri de 
	echipamente electrice si electronice, si sa fundamenteze aceste propuneri pe principiul 
	responsabilitatii producatorului. În aceeasi rezolutie, Parlamentul European invita 
	Consiliul si Comisia sa prezinte propuneri de reducere a volumului de deseuri. 
	(6) 
	Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deseurile3 prevede ca se pot 
	adopta reglementari specifice, prin directive individuale, pentru cazuri particulare sau 
	pentru completarea Directivei 75/442/CEE cu privire la gestionarea categoriilor de 
	deseuri speciale. 
	(7) 
	Cantitatea de DEEE produse în Comunitate creste rapid. Prezenta componentelor 
	periculoase în echipamentele electrice si electronice (EEE) reprezinta o problema 
	importanta în faza de gestionare a deseurilor, iar reciclarea DEEE nu se realizeaza la un 
	nivel suficient. 
	(8) 
	Obiectivul de îmbunatatire a gestionarii DEEE nu poate fi atins în mod eficient daca 
	statele membre actioneaza separat. În special, abordarile nationale diferite ale 
	principiului responsabilitatii producatorului pot duce la deosebiri considerabile la 
	nivelul sarcinii financiare suportate de agentii economici. Diferentele între politicile 
	nationale privind gestionarea DEEE compromit eficienta politicilor de reciclare. Din 
	acest motiv, trebuie sa se prevada criterii esentiale la nivel comunitar. 
	(9) 
	Este necesar sa se aplice dispozitiile prezentei directive produselor si producatorilor, 
	indiferent de tehnica de vânzare folosita, în special vânzarea la distanta si vânzarea 
	electronica. În aceasta privinta, este necesar ca obligatiile producatorilor si 
	distribuitorilor care utilizeaza canale de vânzare la distanta sau de vânzare electronica sa 
	aiba, în masura posibilului, aceeasi forma si sa se aplice uniform, pentru a evita ca 
	agentii care utilizeaza celelalte canale de distributie sa nu trebuiasca sa suporte costurile 
	care rezulta din dispozitiile prezentei directive în ceea ce priveste DEEE vândute prin 
	canalele de vânzare la distanta sau de vânzare electronica. 
	(10) 
	Este necesar ca prezenta directiva sa înglobeze toate echipamentele electrice si 
	electronice utilizate de consumatori, precum si echipamentele electrice si electronice 
	destinate utilizarii profesionale. Este important ca prezenta directiva sa se aplice fara a 
	aduce atingere legislatiei comunitare privind cerintele de securitate si sanatate care 
	1 JO C 76, 11.03.1997, p. 1. 
	2 JO C 362, 02.12.1996, p. 241. 
	3 JO L 194, 25.07.1975, p. 47. Directiva modificata ultima data de Decizia Comisiei 96/350/CE (JO L 135, 
	06.06.1996, p. 32). 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	protejeaza toti agentii care intra în contact cu DEEE, precum si legislatiei comunitare 
	specifice privind gestionarea deseurilor, în special Directiva Consiliului 91/157/CEE din 
	18 martie 1991 privind bateriile si acumulatoarele care contin anumite substante 
	periculoase1. 
	
	(11) 
	Se impune revizuirea, de îndata ce este posibil, a Directivei 91/157/CEE, în special în 
	temeiul dispozitiilor prezentei directive. 
	(12) 
	Stabilirea, prin prezenta directiva, a responsabilitatii producatorului este una dintre 
	modalitatile de încurajare a proiectarii si producerii de echipamente electrice si 
	electronice prin procedee care sa tina cont pe deplin de cerintele de reparare, posibila 
	îmbunatatire, refolosire, demontare si reciclare si care sa faciliteze aceste operatiuni. 
	(13) 
	Pentru a garanta securitatea si sanatatea personalului de distribuire însarcinat cu 
	preluarea si manipularea DEEE, statele membre ar trebui sa defineasca, în conformitate 
	cu legislatia nationala si comunitara privind cerintele de securitate si sanatate, conditiile 
	în care distribuitorii pot refuza preluarea. 
	(14) 
	Statele membre ar trebui sa încurajeze proiectarea si producerea de echipamente 
	electrice si electronice care sa tina cont de demontarea si valorificarea lor si care sa 
	faciliteze aceste operatiuni, în special refolosirea si reciclarea DEEE, a componentelor 
	si materialelor lor. Producatorii nu trebuie sa împiedice, prin caracteristici specifice de 
	proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, refolosirea DEEE, cu exceptia 
	cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de 
	fabricare prezinta avantaje determinante, de exemplu în ceea ce priveste protectia 
	mediului si/sau cerintele de securitate. 
	(15) 
	Colectarea selectiva este conditia prealabila pentru a asigura tratarea specifica si 
	reciclarea DEEE si este necesara pentru atingerea nivelului ales de protectie a sanatatii 
	umane si a mediului în Comunitate. Consumatorii trebuie sa contribuie activ la succesul 
	acestui tip de colectare si trebuie încurajati sa predea DEEE. În acest scop, ar trebui 
	create instalatii adecvate pentru predarea DEEE, inclusiv puncte publice de colectare, la 
	care gospodariile particulare sa-si poata preda, cel putin gratuit, deseurile. 
	(16) În scopul atingerii nivelului ales de protectie si a obiectivelor de mediu armonizate ale 
	Comunitatii, statele membre ar trebui sa ia masurile necesare pentru a reduce la 
	minimum eliminarea DEEE ca deseuri orasenesti nesortate si pentru a atinge un nivel 
	înalt de colectare selectiva a DEEE. Pentru ca statele membre sa depuna eforturi în ceea 
	ce priveste elaborarea de programe eficiente de colectare, se impune a li se cere 
	atingerea unui nivel ridicat de colectare a DEEE provenite din gospodarii particulare. 
	(17) 
	Tratarea specifica a DEEE este indispensabila pentru a evita dispersarea agentilor 
	poluanti în materialele reciclate sau în fluxul de deseuri. O astfel de tratare constituie 
	modalitatea cea mai eficienta de garantare a respectarii nivelului ales de protectie a 
	mediului în Comunitate. Este important ca unitatile sau întreprinderile care efectueaza 
	operatiuni de reciclare sau de tratare sa respecte normele minime pentru a preveni 
	consecintele negative ale tratarii DEEE asupra mediului. Este necesara utilizarea celor 
	mai bune tehnici de tratare, valorificare si reciclare, în masura în care acestea garanteaza 
	protectia sanatatii umane si un înalt grad de protectie a mediului. Cele mai bune tehnici 
	1 JO L 78, 26.03.1991, p. 38. Directiva modificata de Directiva Comisiei 98/101/CE (JO L 1, 05.01.1999, p. 1). 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	de tratare, valorificare si reciclare disponibile pot fi definite cu mai multa precizie în 
	
	conformitate cu procedurile prevazute în Directiva 96/61/CE. 
	
	(18) 
	Daca este cazul, este necesar sa se acorde prioritate refolosirii DEEE si a 
	componentelor, subansamblelor si produselor lor consumabile. În cazul în care nu este 
	preferabila refolosirea, toate DEEE colectate separat ar trebui sa fie valorificate, învederea atingerii unui înalt nivel de reciclare si valorificare. În plus, producatorii trebuie 
	încurajati sa integreze materialele reciclate în noile echipamente. 
	(19) 
	Se impune definirea la nivel comunitar a unor principii de baza în ceea ce priveste 
	finantarea gestionarii DEEE si este necesar ca anumite programe de finantare sa 
	contribuie la atingerea unor rate de colectare ridicate si la punerea în aplicare a 
	principiului responsabilitatii producatorului. 
	(20) 
	Este important ca utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile 
	particulare sa aiba cel putin posibilitatea de a preda DEEE gratuit. În consecinta, 
	producatorii trebuie sa finanteze recuperarea la punctele de colectare, tratarea, 
	valorificarea si eliminarea DEEE. Pentru a atinge un grad maxim de eficienta a 
	conceptului de responsabilitate a producatorului, fiecare producator trebuie sa raspunda 
	de finantarea gestionarii deseurilor provenite de la propriile produse. Producatorul 
	trebuie sa poata opta pentru îndeplinirea acestei obligatii prin intermediul unor sisteme 
	individuale sau colective. Atunci când introduce un produs pe piata, fiecare producator 
	ar trebui sa ofere o garantie financiara care sa evite o situatie în care costurile de 
	gestionare a DEEE provenite de la produsele al caror producator si-a încetat activitatea 
	sau care nu poate fi identificat (produse orfane) sa fie suportate de societate sau de 
	producatorii care ramân în activitate. Responsabilitatea finantarii gestionarii deseurilor 
	istorice ar trebui împartita între toti producatorii existenti, în cadrul unor sisteme 
	colective de finantare la care toti producatorii existenti pe piata în momentul generarii 
	costurilor sa contribuie în mod proportional. Sistemele colective de finantare nu ar 
	trebui sa aiba efectul de a exclude producatorii, importatorii si nou-venitii pe piata 
	specializati sau de serie mica. Pe o perioada de tranzitie, producatorii ar trebui sa aiba 
	posibilitatea de a informa cumparatorii, în mod voluntar, în momentul vânzarii de 
	produse noi, în legatura cu costurile de colectare, tratare si eliminare nepoluanta a 
	deseurilor istorice. Producatorii care apeleaza la aceasta dispozitie ar trebui sa garanteze 
	faptul ca aceste costuri nu depasesc costurile reale suportate. 
	(21) 
	Pentru a asigura succesul colectarii DEEE, este indispensabil ca utilizatorii sa fie 
	informati în legatura cu obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate 
	si de a efectua colectarea selectiva a DEEE, precum si în legatura cu sistemele de 
	colectare si rolul acestora în gestionarea DEEE. Aceasta informare presupune marcarea 
	corespunzatoare a echipamentelor electrice si electronice care pot ajunge în cosurile de 
	gunoi sau alte mijloace similare de colectare a deseurilor municipale. 
	(22) 
	Este important ca producatorii sa furnizeze informatii cu privire la identificarea 
	componentelor si a materialelor pentru a facilita gestionarea DEEE, în special tratarea si 
	valorificarea/reciclarea acestora. 
	(23) 
	Statele membre ar trebui sa asigure ca infrastructurile de inspectie si de control sa 
	permita punerea corespunzatoare în aplicare a prezentei directive, având în vedere, între 
	altele, Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului 2001/331/CE din 4 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	aprilie 2001 privind criteriile minime aplicabile inspectiilor de mediu în statele 
	membre1. 
	
	(24) 
	Pentru a evalua atingerea obiectivelor prezentei directive, sunt necesare informatii în 
	legatura cu ponderea sau, daca acest lucru nu este posibil, în legatura cu cantitatile de 
	echipamente electrice si electronice introduse pe piata comunitara si în legatura cu ratele 
	de colectare, refolosire (inclusiv a aparatelor întregi, în masura posibilului), 
	valorificare/reciclare si exportare a DEEE colectate în conformitate cu prezenta 
	directiva. 
	(25) 
	Statele membre pot alege sa aplice anumite dispozitii ale prezentei directive prin 
	intermediul unor acorduri încheiate între autoritatile competente si sectoarele economice 
	în cauza, cu conditia respectarii unor cerinte specifice. 
	(26) 
	Comisia trebuie sa efectueze, în conformitate cu o procedura de comitet, adaptarea la 
	progresul stiintific si tehnic a anumitor dispozitii ale prezentei directive, a listei cu 
	produsele incluse în categoriile enumerate în anexa IA, a tratarii selective a materialelor 
	si componentelor DEEE, a cerintelor tehnice de depozitare si de tratare a DEEE si 
	simbolul utilizat pentru marcarea EEE. 
	(27) 
	Trebuie adoptate masurile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în conformitate 
	cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de 
	exercitare a atributiilor de punere în aplicare conferite Comisiei2, 
	ADOPTa PREZENTA DIRECTIVa: 
	
	Articolul 1 
	
	Obiective 
	
	Prezenta directiva are ca obiectiv prioritar prevenirea producerii de deseuri de echipamente 
	electrice si electronice (DEEE) si, în plus, refolosirea, reciclarea si alte forme de valorificare a 
	acestor deseuri, astfel încât sa se reduca volumul de deseuri eliminate. Prezenta directiva 
	urmareste, de asemenea, îmbunatatirea performantelor privind mediul ale tuturor operatorilor 
	implicati în ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice, precum producatori, 
	distribuitori si consumatori si, în special, operatori care sunt direct implicati în tratarea 
	deseurilor de echipamente electrice si electronice. 
	
	Articolul 2 
	
	Domeniul de aplicare 
	
	(1) Prezenta directiva se aplica echipamentelor electrice si electronice incluse în 
	categoriile enumerate în anexa I A, cu conditia ca echipamentul în cauza sa nu fie parte 
	componenta a unui alt tip de echipament care nu intra în domeniul de aplicare a prezentei 
	directive. Anexa I B contine o lista cu produse incluse în categoriile enumerate în anexa I A. 
	(2) Prezenta directiva se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor comunitare privind 
	cerintele de securitate si sanatate, precum si dispozitiile comunitare specifice în domeniul 
	gestionarii deseurilor. 
	1 JO L 118, 27.04.2001, p. 41. 
	2 JO L 184, 17.07.1999, p. 23. 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	(3) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive echipamentele care au 
	legatura cu protectia intereselor esentiale de securitate ale statelor membre, armele, munitiile 
	si materialul de razboi. Totusi, prezenta directiva nu se aplica produselor care nu sunt 
	destinate scopurilor specific militare. 
	Articolul 3 
	
	Definitii 
	
	În sensul prezentei directive: 
	
	(a) 
	„echipamente electrice si electronice” sau „EEE” reprezinta echipamente care 
	functioneaza pe baza de curenti electrici sau câmpuri electromagnetice si echipamente 
	de productie, de transfer si de masurare a acestor curenti si câmpuri, incluse în 
	categoriile mentionate în anexa I A, si destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau 
	egala cu 1 000 de volti, curent alternativ, si 1 500 de volti, curent continuu; 
	(b) 
	„deseuri de echipamente electrice si electronice” sau „DEEE” reprezinta echipamentele 
	electrice si electronice care constituie deseuri în sensul art. 1 lit. (a) din Directiva 
	75/442/CEE, inclusiv toate componentele, subansamblele si produsele consumabile care 
	fac parte integranta din produs în momentul rebutarii; 
	(c) 
	„prevenire” reprezinta masurile care urmaresc reducerea cantitatii si nocivitatii DEEE 
	asupra mediului, precum si a materiilor si substantelor pe care acestea le contin; 
	(d) 
	„refolosire” reprezinta orice operatiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt 
	utilizate în acelasi scop pentru care au fost concepute, inclusiv continuarea utilizarii 
	echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la 
	distribuitori, la reciclatori sau la fabricanti; 
	(e) 
	„reciclare” reprezinta reprelucrarea, într-un proces de productie, a materialelor continute 
	în deseuri în acelasi scop ca cel initial sau în alte scopuri, exceptând recuperarea de 
	energie, prin care se întelege utilizarea deseurilor combustibile pentru producerea de 
	energie prin ardere directa, concomitent cu alte deseuri sau separat, dar cu recuperarea 
	caldurii; 
	(f) 
	„valorificare” reprezinta una din operatiunile aplicabile a caror lista figureaza în anexa 
	II B la Directiva 75/442/CEE; 
	(g) 
	„eliminare” reprezinta oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute în anexa II A la 
	Directiva 75/442/CEE; 
	(h) 
	„tratare” reprezinta orice operatiune efectuata dupa predarea DEEE la instalatiile de 
	depoluare, demontare, sfarâmare, valorificare sau pregatire pentru eliminare, precum si 
	orice alta operatiune efectuata pentru valorificarea si/sau eliminarea DEEE; 
	(i) „producator” reprezinta orice persoana care, indiferent de tehnica de vânzare utilizata, 
	inclusiv prin comunicare la distanta în conformitate cu Directiva Parlamentului 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	European si a Consiliului 97/7/CE din 20 mai 1997 privind protectia consumatorilor în 
	materie de contracte la distanta 1: 
	
	(i) 
	fabrica si vinde echipamente electrice si electronice sub propria marca; 
	(ii) 
	revinde sub propria marca echipamente produse de alti furnizori, un revânzator 
	nefiind considerat ca „producator”, atunci când marca producatorului figureaza pe 
	echipament conform pct. (i) sau 
	(iii) importa sau exporta echipamente electrice si electronice cu titlu profesional într-un 
	stat membru. 
	Orice persoana care asigura în mod exclusiv o finantare, în cadrul sau în temeiul unui 
	acord de finantare, nu este considerata „producator” decât daca actioneaza ca producator 
	în sensul pct. (i) – (iii); 
	
	(j) 
	„distribuitor” reprezinta orice persoana care furnizeaza cu titlu comercial echipamente 
	electrice si electronice partii care urmeaza sa le utilizeze; 
	(k) 
	„DEEE provenite de la gospodarii particulare” reprezinta DEEE provenite de la 
	gospodarii particulare si DEEE de origine comerciala, industriala, institutionala si din 
	alte surse care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la 
	gospodarii particulare; 
	(l) 
	„substanta sau preparat periculos” reprezinta orice substanta sau preparat care trebuie 
	considerat periculos în temeiul Directivei Consiliului 67/548/CEE2 sau al Directivei 
	Parlamentului European si a Consiliului 1999/45/CE3; 
	(m) 
	„contract de finantare” reprezinta orice acord sau contract de împrumut, leasing, 
	închiriere sau vânzare reportata referitor la un anumit echipament, fie ca acordul sau 
	contractul respectiv sau orice acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau 
	posibilitatea efectuarii unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauza. 
	Articolul 4 
	
	Proiectarea produsului 
	
	Statele membre încurajeaza proiectarea si producerea de echipamente electrice si electronice 
	care tin cont de demontarea si recuperarea lor si care faciliteaza aceste operatiuni, în special 
	refolosirea si reciclarea DEEE, a componentelor si materialelor lor. În acest sens, statele 
	membre iau masurile necesare pentru ca producatorii sa nu împiedice, prin caracteristici 
	specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, refolosirea DEEE, cu exceptia 
	cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare 
	prezinta avantaje determinante, de exemplu în ceea ce priveste protectia mediului si/sau 
	cerintele de securitate. 
	
	Articolul 5 
	
	1 JO L 144, 04.06.1997, p. 19. 
	2 JO 196, 16.08.1967, p. 1. Directiva modificata ultima data de Directiva Comisiei 2001/59/CE (JO L 225, 
	21.08.2001, p. 1).
	3 JO L 200, 30.07.1999, p. 1. Directiva modificata de Directiva Comisiei 2001/60/CE (JO L 226, 22.08.2001, p. 
	5). 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Colectarea selectiva 
	
	(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru reducerea la minimum a eliminarii 
	DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare 
	selectiva a DEEE. 
	(2) Pentru DEEE provenite de la gospodariile particulare, statele membre asigura, pâna la 
	13 august 2005, realizarea urmatoarelor aspecte: 
	(a) 
	crearea de sisteme care sa permita posesorilor finali si distribuitorilor sa predea cel putin 
	gratuit aceste deseuri. Statele membre asigura disponibilitatea si accesibilitatea 
	instalatiilor de colectare necesare, tinând cont în special de densitatea populatiei; 
	(b) 
	la furnizarea unui nou produs, distribuitorii sunt obligati sa asigure conditii pentru ca sa 
	li se poata preda aceste deseuri cel putin gratuit si în sistem unu la unu, daca 
	echipamentul este de tip echivalent si a îndeplinit aceleasi functii ca si echipamentul 
	furnizat. Statele membre pot face derogari de la aceasta dispozitie cu conditia sa asigure 
	ca predarea DEEE nu este îngreunata, din acest motiv, pentru posesorul final si cu 
	conditia ca sistemele sa ramâna gratuite pentru acesta. Statele membre care recurg la 
	aceasta dispozitie informeaza Comisia cu privire la aceasta; 
	(c) 
	fara a aduce atingere dispozitiilor lit. (a) si (b), producatorii pot organiza si exploata 
	sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodarii 
	particulare, cu conditia ca acestea sa respecte obiectivele prezentei directive; 
	(d) 
	în functie de normele nationale si comunitare în materie de sanatate si securitate, poate 
	fi refuzata predarea, în conformitate cu lit. (a) si (b), a DEEE care, în urma unei 
	contaminari, prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea personalului. Statele membre 
	adopta dispozitii specifice pentru aceste DEEE. 
	Statele membre pot prevedea dispozitii specifice pentru predarea DEEE în conformitate cu 
	modalitatile prevazute la lit. (a) si (b), daca echipamentul nu contine componentele esentiale 
	sau daca echipamentul contine alte deseuri decât DEEE. 
	
	(3) Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodarii particulare si fara a 
	aduce atingere art. 9, statele membre vegheaza ca producatorii sau tertii care actioneaza în 
	numele producatorilor sa asigure colectarea acestor deseuri. 
	(4) Statele membre vegheaza ca toate DEEE colectate în temeiul alin. (1), (2) si (3) sa fie 
	transportate la instalatiile de tratare autorizate conform art. 6, cu exceptia cazului în care 
	aparatele sunt refolosite în întregime. Statele membre vegheaza ca refolosirea preconizata sa 
	nu conduca la încalcarea dispozitiilor prezentei directive, în special a art. 6 si 7. Colectarea si 
	transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel încât sa permita atingerea unui grad 
	maxim de refolosire si reciclare a componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite 
	sau reciclate. 
	(5) Fara a aduce atingere alin. (1), statele membre asigura, pâna la 31 decembrie 2006 cel 
	târziu, atingerea unei rate medii anuale de colectare selectiva de cel putin patru kilograme pe 
	cap de locuitor de DEEE provenite de la gospodariile particulare. 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	La propunerea Comisiei si tinând cont de experienta tehnica si economica dobândita în statele 
	membre, Parlamentul European si Consiliul stabilesc un nou obiectiv obligatoriu care trebuie 
	atins pâna la 31 decembrie 2008 cel târziu. Acest obiectiv poate lua eventual forma unui 
	procent din cantitatile de echipamente electrice si electronice vândute gospodariilor 
	particulare în anii anteriori. 
	
	Articolul 6 
	
	Tratarea 
	
	(1) Statele membre asigura ca producatorii sau tertii care actioneaza în numele lor sa 
	instituie, în conformitate cu legislatia comunitara, sisteme care sa permita tratarea DEEE 
	utilizând cele mai bune tehnici de tratare, valorificare si reciclare. Producatorii pot institui 
	aceste sisteme în mod individual si/sau colectiv. Pentru a asigura respectarea art. 4 din 
	Directiva 75/442/CEE, tratarea cuprinde cel putin îndepartarea tuturor lichidelor si o tratare 
	selectiva în conformitate cu anexa II la prezenta directiva. 
	În conformitate cu procedura prevazuta în art. 14 alin. (2), se pot introduce în anexa II alte 
	tehnologii de tratare care asigura cel putin acelasi nivel de protectie a sanatatii umane si a 
	mediului. 
	
	În sensul protectiei mediului, statele membre pot stabili norme calitative minime pentru 
	tratarea DEEE colectate. Statele membre care opteaza pentru asemenea norme de calitate 
	informeaza cu privire la aceasta Comisia, care publica aceste norme. 
	
	(2) Statele membre asigura obtinerea de catre orice unitate sau întreprindere care 
	efectueaza operatiuni de tratare a unei autorizatii din partea autoritatilor competente, în 
	conformitate cu art. 9 si 10 din Directiva 75/442/CEE. 
	Derogarea de la obligatia de autorizare prevazuta în art. 11 alin. (1) lit. (b) din Directiva 
	75/442/CEE se poate aplica operatiunilor de valorificare a DEEE, daca autoritatile 
	competente efectueaza o inspectie înainte de înregistrare pentru a asigura respectarea art. 4 
	din Directiva 75/442/CEE. 
	
	Inspectia urmareste urmatoarele aspecte: 
	
	(a) tipul si cantitatile de deseuri tratate; 
	(b) cerintele tehnice generale care trebuie respectate; 
	(c) masurile de securitate care trebuie luate. 
	
	Inspectia se efectueaza cel putin o data pe an, iar statele membre comunica Comisiei 
	rezultatele. 
	
	(3) Statele membre vegheaza ca orice unitate sau întreprindere care efectueaza operatiuni 
	de tratare sa depoziteze si sa trateze DEEE în conformitate cu cerintele tehnice definite în 
	anexa III. 
	(4) Statele membre vegheaza ca autorizatia sau înregistrarea prevazute în alin. (2) sa 
	includa toate conditiile necesare pentru respectarea cerintelor prevazute în alin. (1) si (3) si 
	pentru realizarea obiectivelor de valorificare definite în art. 7. 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 
	
	
	(5) Operatiunea de tratare poate fi realizata, de asemenea, în afara statului membru în 
	cauza sau în afara Comunitatii, în masura în care transportul DEEE respecta dispozitiile 
	Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 din 1 februarie 1993 privind supravegherea si 
	controlul transporturilor de deseuri în interiorul, la intrarea si la iesirea din Comunitatea 
	Europeana1. 
	DEEE exportate din Comunitate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 
	259/93, cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1420/1999 din 29 aprilie 1999 de stabilire a 
	normelor si procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre 
	anumite tari nemembre ale OCDE2 si cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1547/1999 din 12 
	iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, conform Regulamentului 
	Consiliului (CEE) nr. 259/93, transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre anumite tari 
	care nu intra sub incidenta Deciziei OCDE C(92) 39 final3 nu se iau în calcul pentru 
	îndeplinirea obligatiilor si obiectivelor prevazute în art. 7 alin. (1) si (2) din prezenta directiva 
	decât daca exportatorul poate dovedi ca operatiunea de recuperare, refolosire si/sau reciclare 
	s-a desfasurat în conditii echivalente cu cerintele prevazute în prezenta directiva. 
	
	(6) Statele membre încurajeaza unitatile si întreprinderile care efectueaza operatiuni de 
	tratare sa introduca sisteme certificate de gestionare ecologica în conformitate cu 
	Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 761/2001 din 19 martie 2001 
	privind participarea voluntara a organizatiilor la un program comunitar de management si 
	audit ecologic (EMAS)4. 
	Articolul 7 
	
	Valorificarea 
	
	(1) Statele membre vegheaza ca producatorii sau tertii care actioneaza în numele lor sa 
	instituie sisteme individuale sau colective, în conformitate cu legislatia comunitara, care sa 
	permita recuperarea DEEE colectate selectiv în conformitate cu art. 5. Statele membre acorda 
	prioritate refolosirii aparatelor întregi. Pâna la data prevazuta în alin. (4), aceste aparate nu se 
	iau în considerare pentru calcularea obiectivelor definite în alin. (2). 
	(2) În ceea ce priveste DEEE trimise pentru tratare în conformitate cu art. 6, statele 
	membre se asigura ca, pâna cel târziu la 31 decembrie 2006, producatorii sa îndeplineasca 
	urmatoarele obiective: 
	(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 si 10 din anexa IA, 
	– 
	rata de valorificare creste pâna la un procent minim de 80 % din greutatea medie pe 
	aparat, iar 
	– 
	rata de refolosire si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor creste 
	pâna la un procent minim de 75 % din greutatea medie pe aparat; 
	1 JO L 30, 06.02.1993, p. 1. Regulament modificat ultima data de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2557/2001 
	(JO L 349, 31.12.2001, p. 1).
	2 JO L 166, 01.07.1999, p. 6. Regulament modificat ultima data de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2243/2001 
	(JO L 303, 20.11.2001, p. 11).
	3 JO L 185, 17.07.1999, p. 1. Regulament modificat ultima data de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2243/2001. 
	4 JO L 114, 24.04.2001, p. 1. 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 si 4 din anexa IA, 
	– 
	rata de valorificare creste pâna la un procent minim de 75 % din greutatea medie pe 
	aparat, iar 
	– 
	rata de refolosire si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor creste 
	pâna la un procent minim de 65 % din greutatea medie pe aparat; 
	(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 si 9 din anexa IA, 
	– 
	rata de valorificare creste pâna la un procent minim de 70 % din greutatea medie pe 
	aparat, iar 
	– 
	rata de refolosire si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor creste 
	pâna la un procent minim de 50 % din greutatea medie pe aparat; 
	(d) 
	pentru lampile de gaz cu descarcare, rata de refolosire si de reciclare a componentelor, 
	materialelor si substantelor creste pâna la un procent minim de 80 % din greutatea 
	lampilor. 
	(3) În vederea calcularii acestor obiective, statele membre asigura ca producatorii sau 
	tertii care actioneaza în numele producatorilor sa consemneze în registre greutatea DEEE, a 
	componentelor, materiilor sau substantelor acestora la intrarea („input”) si iesirea („output”) 
	din instalatia de tratare si/sau la intrarea („input”) în instalatia de valorificare sau de reciclare. 
	În conformitate cu procedura prevazuta în art. 14 alin. (2), Comisia stabileste normele 
	detaliate de monitorizare a respectarii de catre statele membre a obiectivelor enuntate în alin. 
	(2), inclusiv specificatiile referitoare la materii. Comisia prezinta aceasta masura pâna la 13 
	august 2004 cel târziu. 
	
	(4) La propunerea Comisiei, Parlamentul European si Consiliul stabilesc obiective noi de 
	valorificare si refolosire/reciclare, inclusiv pentru refolosirea aparatelor întregi, daca este 
	necesar, si pentru produsele incluse în categoria 8 din anexa IA, pâna la 31 decembrie 2008cel târziu. În acest scop, se tine cont de avantajele ecologice ale echipamentelor electrice si 
	electronice aflate în folosinta, cum ar fi eficienta sporita a resurselor datorata evolutiilor din 
	domeniul materialelor si tehnologiei. De asemenea, se tine cont de evolutia tehnica în 
	domeniul refolosirii, valorificarii si reciclarii, în domeniul produselor si materialelor, precum 
	si de experienta dobândita de statele membre si de industrie. 
	(5) Statele membre încurajeaza dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, reciclare si 
	tratare. 
	Articolul 8 
	
	Finantarea privind DEEE provenite de la gospodariile particulare 
	
	(1) Statele membre asigura ca, pâna la 13 august 2005 cel târziu, producatorii sa asigure 
	cel putin finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii nepoluante a DEEE provenite 
	de la gospodariile particulare si depozitate la instalatiile de colectare instituite în conformitate 
	cu art. 5 alin. (2). 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	(2) Pentru produsele introduse pe piata dupa 13 august 2005, fiecare producator este 
	raspunzator de finantarea operatiunilor prevazute în alin. (1) privind deseurile provenite de la 
	propriile produse. Producatorul poate opta sa-si îndeplineasca aceasta obligatie prin 
	intermediul sistemelor individuale sau colective. 
	Statele membre se asigura ca, atunci când introduce un produs pe piata, fiecare producator sa 
	ofere o garantie care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea tuturor DEEE si ca 
	producatorii sa-si marcheze în mod clar produsele în conformitate cu art. 11 alin. (2). Aceasta 
	garantie asigura ca vor fi finantate operatiunile prevazute în alin. (1) privind produsul 
	respectiv. Garantia poate lua forma unei participari a producatorului la sisteme adecvate de 
	finantare a gestionarii DEEE, a unei asigurari de reciclare sau a unui cont bancar blocat. 
	
	Costurile generate de colectare, tratare si eliminare nepoluanta nu se comunica separat 
	cumparatorilor în momentul vânzarii de noi produse. 
	
	(3) Finantarea costurilor de gestionare a DEEE provenite de la produse introduse pe piata 
	înainte de data prevazuta în alin. (1) (deseuri istorice) este asigurata printr-unul sau mai multe 
	sisteme, la care toti producatorii existenti pe piata în momentul generarii costurilor contribuie 
	în mod proportional, de exemplu în functie de cota lor de piata pe tip de echipament. 
	Statele membre se asigura ca, pe o perioada de tranzitie de 8 ani (10 ani pentru categoria 1 din 
	anexa IA) de la intrarea în vigoare a prezentei directive, producatorii sa aiba posibilitatea de a 
	informa cumparatorii, la vânzarea de noi produse, în legatura cu costurile de colectare, tratare 
	si eliminare nepoluanta. Costurile astfel mentionate nu depasesc costurile reale suportate. 
	
	(4) Statele membre se asigura ca producatorii care furnizeaza echipamente electrice si 
	electronice prin mijloace de comunicare la distanta sa respecte de asemenea cerintele stabilite 
	în prezentul articol în ceea ce priveste echipamentul furnizat în statul membru în care 
	domiciliaza cumparatorul echipamentului respectiv. 
	Articolul 9 
	
	Finantarea privind DEEE provenite de la alti utilizatori decât gospodariile particulare 
	
	Statele membre asigura realizarea de catre producatori, pâna la 13 august 2005 cel târziu, a 
	finantarii costurilor de colectare, tratare, recuperare si eliminare nepoluanta a DEEE provenite 
	de la alti utilizatori decât gospodariile particulare si generate de produse introduse pe piata 
	dupa 13 august 2005. 
	
	Pentru DEEE provenite de la produse introduse pe piata înainte de 13 august 2005 („deseuri 
	istorice”), finantarea costurilor de gestionare este asigurata de producatori. Statele membre 
	pot prevedea, ca solutie alternativa, ca si alti utilizatori decât gospodariile particulare sa 
	participe, de asemenea, partial sau în totalitate, la finantarea costurilor de gestionare. 
	
	Fara sa aduca atingere dispozitiilor prezentei directive, producatorii si alti utilizatori decât 
	gospodariile particulare pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finantare. 
	
	Articolul 10 
	
	Informatii pentru utilizatori 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 
	
	
	(1) Statele membre se asigura ca utilizatorilor de echipamente electrice si electronice din 
	gospodariile particulare sa le fie furnizate informatiile necesare în legatura cu: 
	(a) obligatia de a nu elimina DEEE împreuna cu deseurile municipale nesortate si de a 
	colecta selectiv aceste DEEE; 
	(b) sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor; 
	(c) rolul lor în refolosirea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a DEEE; 
	(d) efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei 
	substantelor periculoase în echipamentele electrice si electronice; 
	(e) semnificatia simbolului din anexa IV. 
	(2) Statele membre adopta masurile adecvate, astfel încât consumatorii sa participe la 
	colectarea DEEE si pentru a-i încuraja sa faciliteze procesul de refolosire, tratare si 
	valorificare. 
	(3) Pentru a reduce la minimum eliminarea DEEE împreuna cu deseurile municipale 
	nesortate si pentru a facilita colectarea lor selectiva, statele membre vegheaza ca producatorii 
	sa marcheze în mod corespunzator cu simbolul din anexa IV echipamentele electrice si 
	electronice introduse pe piata dupa 13 august 2005. În cazuri exceptionale, în care acest lucru 
	se dovedeste necesar datorita marimii sau functiei produsului, simbolul respectiv se tipareste 
	pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie al echipamentului 
	electric si electronic în cauza. 
	(4) Statele membre pot solicita ca producatorii si/sau distribuitorii sa furnizeze toate sau o 
	parte din informatiile prevazute în alin. (1) – (3), de exemplu în instructiunile de utilizare sau 
	la punctul de vânzare. 
	Articolul 11 
	
	Informatii pentru instalatiile de tratare 
	
	(1) Pentru a facilita refolosirea si tratarea adecvata si ecologica a DEEE, în special 
	întretinerea, îmbunatatirea, repararea si reciclarea, statele membre iau masurile necesare astfel 
	încât producatorii sa furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piata, în termen de 
	un an de la comercializarea echipamentului, informatiile referitoare la refolosire si tratare. 
	Aceste informatii precizeaza, în masura în care centrele de refolosire si instalatiile de tratare si 
	de reciclare au nevoie de aceasta pentru a respecta dispozitiile prezentei directive, diferitele 
	componente si materiale ale EEE, precum si amplasamentul substantelor si preparatelor 
	periculoase în aceste echipamente. Producatorii de EEE pun aceste informatii la dispozitia 
	centrelor de refolosire si a instalatiilor de tratare si de reciclare sub forma unor manuale sau 
	prin intermediul mijloacelor electronice (de exemplu CD-ROM sau servicii online). 
	(2) Statele membre vegheaza ca orice producator al unui aparat electric sau electronic 
	introdus pe piata dupa 13 august 2005 sa poata fi identificat în mod clar prin eticheta de pe 
	aparat. În plus, pentru ca data de comercializare a aparatului sa poata fi determinata fara 
	echivoc, un marcaj specifica faptul ca aparatul a fost introdus pe piata dupa 13 august 2005. 
	Comisia încurajeaza pregatirea de norme europene în acest scop. 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 
	
	
	Articolul 12 
	
	Informatii si întocmirea de rapoarte 
	
	(1) Statele membre întocmesc un registru al producatorilor si aduna anual informatii, 
	inclusiv estimari motivate, cu privire la cantitatile si categoriile de echipamente electrice si 
	electronice introduse pe piata, colectate prin diferitele modalitati si refolosite, reciclate si 
	valorificate în statele membre, precum si cu privire la greutatea sau, daca aceasta nu este 
	posibil, la numarul deseurilor colectate exportate. 
	Statele membre se asigura ca producatorii care furnizeaza echipamente electrice si electronice 
	prin mijloace de comunicare la distanta sa ofere informatii în ceea ce priveste respectarea 
	cerintelor prevazute în art. 8 alin. (4) si în ceea ce priveste cantitatile si categoriile de 
	echipamente electrice si electronice introduse pe pietele statului membru în care îsi are 
	domiciliul cumparatorul acestor echipamente. 
	
	Statele membre se asigura ca informatiile solicitate sa fie transmise Comisiei o data la doi ani 
	în termen de 18 luni de la sfârsitul perioadei pentru care sunt valabile. Prima serie de 
	informatii se refera la anii 2005 si 2006. Aceste informatii se prezinta într-un format care se 
	stabileste în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, în conformitate cu 
	procedura prevazuta în art. 14 alin. (2), în vederea constituirii unor baze de date privind 
	DEEE si tratarea lor. 
	
	Statele membre asigura un schimb adecvat de informatii pentru a respecta dispozitiile 
	prezentului alineat, în special pentru operatiunile de tratare prevazute în art. 6 alin. (5). 
	
	(2) Fara sa aduca atingere cerintelor prevazute în alin. (1), statele membre trimit Comisiei, 
	o data la trei ani, un raport privind aplicarea prezentei directive. Acest raport se întocmeste pe 
	baza unui chestionar sau a unei schite elaborate de Comisie în conformitate cu procedura 
	prevazuta în art. 6 din Directiva Consiliului 91/692/CEE din 23 decembrie 1991 de 
	standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la 
	mediu1. Chestionarul sau schita se trimite statelor membre cu sase luni înainte de începerea 
	perioadei la care se refera raportul. Raportul este pus la dispozitia Comisiei în termen de noua 
	luni de la sfârsitul perioadei de trei ani la care se refera. 
	Primul raport trienal se refera la perioada 2004-2006. 
	
	Comisia publica un raport privind aplicarea prezentei directive în termen de noua luni de la 
	primirea rapoartelor statelor membre. 
	
	Articolul 13 
	
	Adaptarea la progresul stiintific si tehnic 
	
	Modificarile necesare pentru adaptarea art. 7 alin. (3), precum si a anexei IB (în special în 
	vederea adaugarii eventuale a aparatelor casnice de iluminat, a becurilor cu filament si a 
	produselor fotovoltaice, precum panourile solare), a anexei II (în special tinând cont de 
	progresele tehnice înregistrate în domeniul tratarii DEEE) si a anexelor III si IV la progresul 
	stiintific si tehnic se adopta în conformitate cu procedura prevazuta în art. 14 alin. (2). 
	
	1 JO L 377, 31.12.1991, p. 48. 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 
	
	
	Înainte de modificarea anexelor, Comisia consulta, în special, producatorii de echipamente 
	electrice si electronice, agentii de reciclare, întreprinderile de tratare, precum si organizatiile 
	de protectie a mediului si asociatiile lucratorilor si consumatorilor. 
	
	Articolul 14 
	
	Comitetul 
	
	(1) Comisia este asistata de comitetul constituit în temeiul art. 18 din Directiva 
	75/442/CEE. 
	(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica art. 5 si 7 din Decizia 
	1999/468/CE, cu respectarea dispozitiilor art. 8 din decizia respectiva. 
	Perioada prevazuta în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileste la trei luni. 
	
	(3) Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. 
	Articolul 15 
	
	Sanctiuni 
	
	Statele membre stabilesc regimul sanctiunilor aplicabile în cazul încalcarii dispozitiilor 
	nationale adoptate în aplicarea prezentei directive. Sanctiunile astfel prevazute sunt efective, 
	proportionale si disuasive. 
	
	Articolul 16 
	
	Inspectia si controlul 
	
	Statele membre asigura ca inspectia si controlul sa permita verificarea aplicarii 
	corespunzatoare a prezentei directive. 
	
	Articolul 17 
	
	Transpunerea 
	
	(1) Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale, de reglementare si administrative 
	necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 13 august 2004 cel târziu. Statele 
	membre informeaza imediat Comisia cu privire la aceasta. 
	Când statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau 
	sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. Statele membre 
	stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 
	
	(2) Statele membre comunica Comisiei textul tuturor dispozitiilor legale, de reglementare 
	si administrative pe care le adopta în domeniul reglementat de prezenta directiva. 
	(3) Daca se ating obiectivele stabilite în prezenta directiva, statele membre pot transpune 
	dispozitiile art. 6 alin. (6), art. 10 alin. (1) si art. 11 prin intermediul unor acorduri între 
	autoritatile competente si sectoarele economice în cauza. Aceste acorduri îndeplinesc 
	urmatoarele cerinte: 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 
	
	
	(a) acordurile sunt executorii; 
	(b) acordurile precizeaza obiectivele si termenele corespunzatoare; 
	(c) acordurile se publica în jurnalul oficial al statului membru în cauza sau într-un 
	document oficial la fel de accesibil publicului si se transmit Comisiei; 
	(d) rezultatele obtinute fac obiectul unui control periodic, sunt comunicate autoritatilor 
	competente si Comisiei si sunt puse la dispozitia publicului în conditiile prevazute în acord; 
	(e) autoritatile competente asigura examinarea rezultatelor obtinute în cadrul acordului; 
	(f) în cazul nerespectarii acordului, statele membre trebuie sa puna în aplicare dispozitiile 
	pertinente ale prezentei directive adoptând masuri legislative, de reglementare sau 
	administrative. 
	(4) (a) Grecia si Irlanda, care, datorita: 
	– 
	deficitului lor general în infrastructuri pentru reciclare; 
	– 
	conditiilor geografice, cum ar fi un numar mare de insule mici sau prezenta 
	zonelor rurale sau muntoase; 
	– 
	unei densitati scazute a populatiei si 
	– 
	unui nivel scazut de consum de echipamente electrice si electronice, 
	nu sunt în masura sa atinga obiectivul de colectare prevazut în art. 5 alin. (5) primul 
	paragraf sau obiectivele de valorificare prevazute în art. 7 alin. (2) si care, în temeiul 
	art. 5 alin. (2) al treilea paragraf din Directiva Consiliului 1999/31/CE din 26 aprilie 
	1999 privind rampele de gunoi1, pot solicita o prelungire a termenului prevazut în 
	articolul respectiv, 
	
	pot prelungi termenele prevazute în art. 5 alin. (5) si art. 7 alin. (2) din prezenta 
	directiva cu pâna la maximum 24 de luni. 
	
	Aceste state membre informeaza Comisia cu privire la decizia lor cel târziu la data 
	transpunerii prezentei directive. 
	
	(b) Comisia informeaza celelalte state membre si Parlamentul European cu privire la 
	aceste decizii. 
	(5) În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia prezinta 
	Parlamentului European si Consiliului un raport pe baza experientei acumulate prin aplicarea 
	prezentei directive, în special în ceea ce priveste sistemele de colectare selectiva, tratare, 
	valorificare si finantare. În plus, raportul tine cont de evolutia tehnicilor, de experienta 
	acumulata, de cerintele ecologice si de functionarea pietei interne. Daca este cazul, raportul 
	este însotit de propuneri de modificare a dispozitiilor pertinente ale prezentei directive. 
	1 JO L 182, 16.07.1999, p. 1. 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Articolul 18 
	
	Intrarea în vigoare 
	
	Prezenta directiva intra în vigoare în ziua publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
	Articolul 19 
	
	Destinatari 
	
	Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. 
	Adoptata la Bruxelles, 27 ianuarie 2003. 
	
	
	Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 
	Presedintele Presedintele 
	
	P. COX 
	G. DRYS 
	ANEXA IA 
	
	Categorii de echipamente electrice si electronice reglementate de prezenta directiva 
	
	1. 
	Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
	2. 
	Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 
	3. 
	Echipamente informatice si de telecomunicatii 
	4. 
	Echipamente de larg consum 
	5. 
	Echipamente de iluminat 
	6. 
	Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 
	7. 
	Jucarii, echipamente sportive si de agrement 
	8. 
	Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate) 
	9. 
	Instrumente de supraveghere si control 
	10. 
	Distribuitoare automate 
	ANEXA IB 
	
	Lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul prezentei directive si care 
	sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa IA 
	
	1. 
	Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
	Aparate frigorifice mari 
	Frigidere 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Congelatoare 
	
	Alte 
	aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea si pastrarea produselor 
	
	alimentare 
	
	Masini de spalat rufe 
	
	Uscatoare de haine 
	
	Masini de spalat vesela 
	
	Masini de gatit 
	
	Sobe electrice 
	
	Plite electrice 
	
	Cuptoare cu microunde 
	
	Alte 
	aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gatit si prelucrarea 
	
	alimentelor 
	Aparate electrice de încalzit 
	Radiatoare electrice 
	Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încalzirea camerelor, a 
	
	paturilor si a scaunelor si fotoliilor 
	Ventilatoare electrice 
	Aparate de aer conditionat 
	Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare 
	
	2. 
	Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 
	Aspiratoare 
	Aparate de curatat covoare 
	Alte aparate de curatat 
	Aparate de cusut, tricotat, tesut si alte prelucrari ale textilelor 
	Fiare de calcat si alte aparate de calcat, calandrat si alte forme de întretinere a 
	îmbracamintei 
	Aparate de prajit pâine 
	Friteuze 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Masini de macinat cafea, filtre de cafea si echipamente de deschis sau sigilat recipiente 
	sau ambalaje 
	
	Cutite electrice 
	Aparate de tuns parul, uscatoare de par, periute de dinti, aparate de ras, aparate pentru 
	masaj si alte aparate de îngrijire corporala 
	
	Ceasuri desteptatoare, ceasuri de mâna si alte echipamente de masurat, indicat sau 
	înregistrat timpul 
	Cântare 
	
	3. 
	Echipamente informatice si de telecomunicatii 
	Prelucrare centralizata a datelor: 
	Unitati centrale 
	Minicalculatoare 
	Imprimante 
	Informatica personala: 
	Calculatoare personale (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura) 
	Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura) 
	Calculatoare mici portabile 
	Calculatoare electronice 
	Imprimante 
	Fotocopiatoare 
	Masini de scris electrice si electronice 
	Calculatoare de buzunar si de birou 
	si alte produse si echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat 
	informatii prin mijloace electronice 
	Terminale si sisteme pentru utilizatori 
	Faxuri 
	Telexuri 
	Telefoane 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	4. 
	5. 
	6. 
	Telefoane publice 
	Telefoane fara fir 
	Telefoane celulare 
	Roboti telefonici 
	si alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini sau alte informatii prin 
	
	telecomunicatie 
	Echipamente de larg consum 
	Aparate de radio 
	Televizoare 
	Camere video 
	Aparate video 
	Aparate de înalta fidelitate 
	Amplificatoare audio 
	Instrumente muzicale 
	si alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete sau imagini, inclusiv 
	
	semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii altfel decât prin 
	
	telecomunicatii 
	
	Echipamente de iluminat 
	Aparate de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia aparatelor casnice de 
	iluminat 
	
	Lampi fluorescente drepte 
	
	Lampi fluorescente compacte 
	
	Lampi cu descarcare în gaze de înalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la 
	
	înalta presiune si lampi cu halogenuri metalice 
	Lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune 
	Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, cu exceptia 
	
	becurilor cu filament 
	Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 
	Masini de gaurit 
	
	http://www.pdf4free.com
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	
	
	Ferastraie 
	Masini de cusut 
	Echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu ferastraul, de taiat, 
	
	de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de îndoit sau destinate altor 
	
	operatiuni de prelucrare a lemnului, metalului sau altor materiale 
	Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru însurubat sau de extragere a 
	niturilor, cuielor, suruburilor sau pentru alte utilizari similare 
	
	Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare 
	
	Echipamente de pulverizat, de împrastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a 
	substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace 
	Unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit 
	
	7. 
	Jucarii, echipamente sportive si de agrement 
	Trenuri electrice sau masini de cursa în miniatura 
	Console portabile de jocuri video 
	Jocuri video 
	Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj, etc. 
	Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice 
	Automate cu monede 
	8. 
	Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate sau infectate) 
	Echipamente de radioterapie 
	Echipamente de cardiologie 
	Dializoare 
	Ventilatoare pulmonare 
	Echipamente de medicina nucleara 
	Echipamente de laborator pentru diagnosticare in-vitro 
	Analizoare 
	Aparate frigorifice 
	Teste de fecundare 
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, ranilor sau 
	incapacitatilor 
	
	9. 
	Instrumente de supraveghere si control 
	Detectoare de fum 
	Regulatoare de caldura 
	Termostate 
	Aparate de masurat, cântarit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de 
	laborator 
	Alte instrumente de supraveghere si control utilizate în instalatii industriale (de exemplu 
	în panourile de control) 
	
	10. 
	Distribuitoare automate 
	Distribuitoare automate de bauturi calde 
	Distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci 
	Distribuitoare automate de produse solide 
	Distribuitoare automate de bani 
	Toate aparatele care furnizeaza automat o gama larga de produse 
	ANEXA II 
	
	Tratarea selectiva a materiilor si componentelor deseurilor de echipamente electrice si 
	electronice în conformitate cu art. 6 alin. (1) 
	
	1. 
	Se impune îndepartarea cel putin a urmatoarelor substante, preparate si componente din 
	orice deseu de echipamente electrice si electronice care face obiectul unei colectari 
	selective: 
	– 
	condensatoarele care contin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Directiva 
	Consiliului 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor 
	policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB/PCT)1; 
	– 
	componentele care contin mercur, precum întrerupatoarele sau lampile cu 
	retroiluminare; 
	– 
	bateriile; 
	1 JO L 243, 24.09.1996, p. 31. 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	– 
	placile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, si alte dispozitive, 
	daca suprafata placii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2; 
	– 
	cartusele de toner, lichid sau sub forma de pasta, precum si tonerele de culoare; 
	– 
	materialele plastice care contin materiale bromurate nepropagatoare de flacara; 
	– 
	deseurile de azbest si componentele care contin azbest; 
	– 
	tuburile catodice; 
	– 
	clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau 
	hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); 
	– 
	lampile cu descarcare în gaze; 
	– 
	ecranele cu cristale lichide (împreuna cu carcasa lor, daca este cazul) cu o suprafata 
	mai mare de 100 cm2 si toate ecranele retroiluminate cu lampi de gaz cu descarcare; 
	– 
	cablurile electrice externe; 
	– 
	componentele care contin fibre ceramice refractare precum cele descrise în Directiva 
	Comisiei 97/69/CE din 5 decembrie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 
	Consiliului 67/548/CEE cu privire la clasificarea, ambalarea si etichetarea 
	substantelor periculoase 1; 
	– 
	componentele care contin substante radioactive, cu exceptia componentelor care nu 
	depasesc în cantitate valorile de scutire stabilite în art. 3 din Directiva Consiliului 
	96/29/Euratom din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de baza privind 
	protectia sanatatii lucratorilor si a populatiei împotriva pericolelor prezentate de 
	radiatiile ionizante2 si în anexa la directiva respectiva; 
	– 
	condensatorii electrolitici care contin substante periculoase (înaltime > 25 mm, 
	diametru > 25 mm sau volum similar în mod proportional). 
	Aceste substante, preparate si componente sunt eliminate sau valorificate în 
	conformitate cu art. 4 din Directiva Consiliului 75/442/CEE. 
	
	2. 
	Componentele urmatoare ale DEEE care fac obiectul unei colectari selective trebuie sa 
	fie tratate în felul urmator: 
	– 
	tuburile catodice: se îndeparteaza învelisul fluorescent, 
	– 
	echipamentele ce contin gaze care epuizeaza stratul de ozon sau care prezinta un 
	potential de încalzire globala a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din 
	spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag si se trateaza în mod 
	corespunzator. Gazele care epuizeaza stratul de ozon se trateaza în conformitate cu 
	1 JO L 343, 13.12.1997, p. 19. 
	2 JO L 159, 29.06.1996, p. 1. 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 2037/2000 din 29 
	iunie 2000 privind substantele care diminueaza stratul de ozon1. 
	
	– lampile de gaz cu descarcare: se îndeparteaza mercurul. 
	3. 
	tinând cont de considerentele ecologice si de oportunitatea refolosirii si reciclarii, alin. 
	(1) si (2) se aplica astfel încât sa nu împiedice refolosirea si reciclarea nepoluanta a 
	componentelor sau a aparatelor întregi. 
	4. 
	În cadrul procedurii prevazute în art. 14 alin. (2), Comisia evalueaza cu prioritate daca 
	se impune modificarea dispozitiilor referitoare la: 
	– placile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile si 
	– ecranele cu cristale lichide. 
	ANEXA III 
	
	Cerinte tehnice în conformitate cu art. 6 alin. (3) 
	
	1. 
	Locuri de depozitare (inclusiv depozitare temporara) a DEEE înainte de tratarea lor 
	(fara sa aduca atingere cerintelor Directivei Consiliului 1999/31/CE): 
	— suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a 
	pierderilor prin scurgere si, daca este cazul, cu decantoare si epuratoaredegresatoare; 
	— prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 
	2. 
	Locuri de tratare a DEEE: 
	— cântare de masurare a greutatii deseurilor tratate; 
	— suprafete impermeabile si prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, 
	prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, daca este cazul, cu 
	decantoare si epuratoare-degresatoare; 
	— depozitare adecvata pentru piesele detasate demontate; 
	— containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu continut de 
	PCB/PCT si a altor deseuri periculoase precum deseurile radioactive; 
	— echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementarile în materie de 
	sanatate si mediu. 
	ANEXA IV 
	
	Simbol pentru marcarea echipamentelor electrice si electronice 
	
	1 JO L 244, 29.09.2000, p. 1. Regulament modificat ultima data de Regulamentul (CE) nr. 2039/2000 (JO L 244, 
	29.09.2000, p. 26). 
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 
	http://www.pdf4free.com 
	
	
	Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei 
	colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce, ca în imaginea de mai jos. 
	Simbolul trebuie sa fie tiparit vizibil, lizibil si indelebil. 
	
	
	PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com